ശാസ്ത്രം ശരണം ഗച്ഛാമി

ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മാത്രമേ അംഗീകരിക്കൂ, ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കാത്തതെല്ലാം വിഡ്ഢിത്തമാണ് എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് വല്യ ധാരണയില്ല എന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവാണത്*.

തുടർന്ന് വായിക്കുക

പരിമിതികളുടെ പരിണാമം

ശാസ്ത്ര ബോധമില്ലാത്ത വിശ്വാസികൾ മാത്രമാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ എതിർക്കുന്നത് എന്നാണ് നാസ്തികവാദം. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ?
(Coming soon...)

തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഇസ്ലാമും ശാസ്ത്രവും

മതം ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ്, വിശ്വാസികൾ ലോകത്തിനു ഒരു മൊട്ടുസൂചിപോലും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഗീർവാണമടിച്ച്‌ നടക്കുന്നവരുടെ അറിവിലേക്കായി...
(Coming soon...)

തുടർന്ന് വായിക്കുക