നിരീശ്വരവാദത്തിൻറെ പരിണിതഫലങ്ങൾ

നാസ്തിക അവകാശവാദങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിലത് നയിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായൊരു അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ്. നിരീശ്വരവാദപ്രകാരം ജീവിതം ഒരു പരിഹാസ്യമാണ്.

തുടർന്ന് വായിക്കുക

തെളിവില്ലായ്മയിലെ വെളിവില്ലായ്മകൾ

എന്താണ് ശാസ്ത്രം, എന്താണ് തെളിവ്, എന്താണ് ദൈവം എന്നതൊക്കെ ഒരാൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതാണ് തെളിവില്ലായ്മയിലെ പ്രധാന വെളിവില്ലായ്മ.

തുടർന്ന് വായിക്കുക